Copyright © Stella Houtvast, All rights reserved.

Niets uit deze webite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kunstruimte 7tien49 / Stella Houtvast. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise, without prior written consent from Art space 7tien49/Stella Houtvast.

            2023